`
romannetjeshoekje

- Algemene voorwaarden

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DE SITE GAAT GEBRUIKEN

Algemene Voorwaarden van Romannetjeshoekje gevestigd te Amsterdam
Versie geldig vanaf 01-06-2014
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Romannetjeshoekje. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Romannetjeshoekje. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Romannetjeshoekje behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Romannetjeshoekje erkend.
1.4 Romannetjeshoekje garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De bestelling worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan dus voorkomen dat een boek net voor u is besteld en niet leverbaar meer is.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Romannetjeshoekje bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Romannetjeshoekje zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Romannetjeshoekje geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden
2.4 Romannetjeshoekje is niet aansprakelijk voor schade of zoek raken van producten veroorzaakt door de postNL.
 
3. Prijzen
3.1 Prijs- en beschikbaarheids informatie kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 
4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Romannetjeshoekje heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering per email melding te maken bij Romannetjeshoekje. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Romannetjeshoekje er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het retourformulier kunt u hier downloaden.
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Romannetjeshoekje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Romannetjeshoekje. Romannetjeshoekje houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Romannetjeshoekje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Romannetjeshoekje) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk met motivering te melden aan Romannetjeshoekje. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal14 dagen na levering aan Romannetjeshoekje schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Romannetjeshoekje gegrond worden bevonden, zal Romannetjeshoekje naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Romannetjeshoekje en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Romannetjeshoekje) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Romannetjeshoekje gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Romannetjeshoekje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Romannetjeshoekje in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Romannetjeshoekje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Romannetjeshoekje zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Romannetjeshoekje slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Romannetjeshoekje gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Romannetjeshoekje kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Romannetjeshoekje en een klant komt tot stand nadat een bestelling door middel van een e-mail door ons aan u , is geaccepteerd en de levering van het product is bevestigd.
8.2 Romannetjeshoekje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens afmetingen, kleuren, afbeeldingen van producten, etc. op de internetsite van Romannetjeshoekje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de koop.
 
10. Overmacht
10.1 Romannetjeshoekje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. storingen in het Internet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Romannetjeshoekje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Romannetjeshoekje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Romannetjeshoekje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Romannetjeshoekje aan de afnemer verkochte producten gaat over als u het verschuldigde bedrag heeft betaald.
 
 
 
 
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Meer informatie>> Privacy & Cookiebeleid.
SLUITEN